Obchodní právo

právní služby

V rámci obchodního práva, jsme připraveni poskytnout Vám nejširší možný právní servis, týkající se veškeré Vaší obchodní činnosti.

Rádi Vám pomůžeme při založení Vaší obchodní společnosti (viz. Zakládání firem, ready made firem v ČR a zahraničí), včetně vyřízení živnostenských oprávnění, zastupování v řízení u obchodního rejstříku a registrace na místně příslušném finančním úřadě, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

Samozřejmostí je zastupování na valných hromadách a organizace valných hromad, včetně zajištění komplexního právního servisu a notáře.

Dále zajistíme provádění změn ve společnostech (tj. změnu sídla, statutárních orgánů, navýšení základního jmění, fůze aj.) a další související problematiku obchodního rejstříku.

Zajistíme kompletní podnikový právní servis související s chodem již založené obchodní společnosti, jako je např. příprava smluvní dokumentace související s činností společnosti, poskytování právních rozborů nebo součinnost s daňovými poradci a auditory při daňové optimalizaci společností, aj.

 

Rodinné právo

V rámci rodinných a osobních záležitostí Vám nabízíme co nejširší právní servis jako např. pomoc při sepsání předmanželské smlouvy, pomoc při rozvodu a vypořádání majetkových vztahů po rozvodu, vymáhání výživného, zastupování při řízení o určení vztahů k dítěti v době před a po rozvodu a jiné.

V případech rozvodu sporného i rozvodu nesporného jsme většinou schopni řešit Váš případ co nejméně stresujícím způsobem bez nutnosti přítomnosti samotných účastníků před soudem, tedy pouze za účasti jejich právních zástupců.

 

Pracovní právo

Zajistíme Vám komplexní servis po celou dobu Vašeho pracovně právního vztahu, ať už jste zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Od sepsání či kontroly pracovních smluv, koncipování jejich změn a dodatků, po změny a ukončení pracovního poměru.

 

Trestní právo, případně přestupky a správní delikty

Obhajujeme klienty v trestním řízení, tj. od zahájení úkonů trestního řízení až po řízení před soudy všech

stupňů. Je-li to  nutné či potřebné zastupujeme klienty při jejich výslechu u policie již před vznesením obvinění či při podání vysvětlení.

Zastupujeme klienty jako poškozené v trestním řízení o náhradu škody.

Zastupujeme klienta při všech druzích řízení o jeho přestupku či ve věci správního deliktu.

Za určitých okolností, zejména v případech vyhledání důkazů spolupracujeme s detektivní kanceláří.

 

Celní právo

Zastupujeme klienty v případě porušení celních předpisů před celními orgány, ale i před soudy. Poskytujeme v této oblasti veškeré právní poradenství, včetně zařazení zboží do HS, stanovení celních režimů, aj.

Zastupujeme klienty v případě porušení zákona o spotřebních daních spadající do kompetence celní správy, tedy spotřební daně z piva, alkoholu a paliv. Poskytujeme v této oblasti veškeré právní poradenství.

 

Veřejné zakázky

Tyto služby zahrnují odborné právní vedení zadávacích řízení ale i samotné komplexní vedení zadávacích řízení, včetně fáze přípravy, administrace a její samotné realizace, tj. i účasti na výběrovém řízení, otevírání obálek, sepisování zpráv, účasti ve výběrové komisi, bez ohledu na to o jakou veřejnou zakázku se jedná (podlimitní, nadlimitní, atd.).

 

Právní pomoc cizozemcům

Pomůžeme Vám s vyřízením povolení k pobytu, s řízením o vyhoštění, získání živnostenských listů, registrací na místně příslušném finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, popř. se získáním pracovního povolení.

 

Sepisování smluv

Občanské a obchodní právo v sobě zahrnuje celou řadu dalších smluv a situací nevyjmenovaných v předchozích odstavcích popisu mé činnosti, proto je na místě zdůraznit, že jsme připraveni poskytnout Vám součinnost i při přípravě veškeré další smluvní dokumentace z těchto odvětví.

V případě nutnosti, zajistíme podpisy na těchto i jiných typech smluv, a ty Vám ověříme přímo v naší kanceláři, bez nutnosti návštěvy u notáře.

 

Nemovitosti

Sepíšeme Vám na míru kupní a darovací smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o převodu družstevních podílů na družstevním bytě, smlouvy o zřízení věcného břemene a další smluvní dokumenty, včetně smluv o výstavbě a prohlášení vlastníka budovy.

Dále Vám pomůžeme v zastoupení v řízení před katastrálními úřady a připravíme Vám veškerá podání při těchto řízení.

Při prodejích nemovitostí Vám můžeme nabídnout advokátní úschovy pro bezpečné vypořádání kupní ceny.

Poskytujeme rovněž právní servis při sepisování nájemních smluv na bytové jednotky či nebytové prostory a veškerý další právní servis týkající se nemovitostí, družstevních bytů.

 

Zastupování klientů při soudních řízení

Samozřejmostí je kvalitní právní zastoupení v již započatých sporech, stejně tak jako dovést vymáhání Vašich práv k co nejúspěšnějšímu výsledku prostřednictvím obhajoby u soudů všech instancí a Ústavního soudu, a to ve spolupráci s dalšími odborníky (se spolupracujícími advokáty a znalci z různých oborů).

 

Vymáhání pohledávek, likvidace, insolvence, oddlužení

Pro obchodní společnosti, jakož i pro fyzické osoby zajišťujeme právní zastupování při vymáhání pohledávek za dlužníky, zahrnující jak posouzení dobytnosti pohledávky, tak zastupování před obecnými soudy či rozhodčími soudy a zastupování v exekučním řízení, včetně podání příslušných návrhů. Za účelem zjištění dobytnosti pohledávek je možné využít i služeb detektivní kanceláře.

Zajišťujeme právní služby při likvidaci firmy a její oddlužení. V rámci insolvence zajišťujeme pro klienta veškeré právní úkony spojené s tímto řízením, a to v případech, kdy na firmu je podán insolvenční návrh nebo pokud firma vymáhá své pohledávky po firmě proti které se vede insolvenční řízení.