PhDr. PaedDr. Mgr. Ing. Josef Veselý, Ph.D., MBA, LL.M., MSc. PhDr. PaedDr. Mgr. Ing. Josef Veselý, Ph.D., MBA, LL.M., MSc.

Je absolventem Strojní fakulty a Pedagogické fakulty UK v oboru matematika a chemie a dále absolventem postgraduálního doktorandského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor hospodářka politika. V roce 2004 promoval jako Master of Business Administration (MBA) v oboru řízení korporací na ekonomické fakultě The Free Swiss University of St.George´s. V roce 2006 zakončil postgraduální specializační studium na Vysoké škole ekonomické v Praze – Institutu oceňování majetku v oboru ekonomika (ceny a odhady, oceňování podniků), a v roce 2015 absolvoval postgraduální studium v Ústavu práva a právní vědy a promoval jako Master od Laws v oboru Korporátní právo. V roce 2020 úspěšně zakončil magisterské studium na Vysoké škole CEVRO Institut ve studijním programu Soukromoprávní studia, studijní obor Obchodněprávní vztahy a promoval jako magistr. V roce 2022 obhájil rigorózní práci v oboru „Úloha veřejně – soukromých partnerství v rozvoji vybraného regionu“ na Státní univerzitě UCM a promoval jako doktor filosofie. V témže roce absolvoval postgraduální studium v Ústavu práva a právní vědy a promoval jako Master of Science v oboru Leadership a Management.

Od roku 1996 je daňovým poradcem, členem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2004 absolvoval kurz mezinárodních účetních standardů a na základě složení závěrečné zkoušky obdržel příslušný certifikát.

Je soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace: oceňování podniků, nepeněžitých vkladů, cenných papírů, majetkové podstaty, cen obvyklých při prodeji mezi ekonomicky propojenými osobami, jmenovaným Městským soudem v Praze v roce 2009 a je koncesovaným odhadcem ve stejném oboru.

JUDr. Jaroslav Zvolský

JUDr. Jaroslav Zvolský

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je advokátem, členem Česká advokátní komory.

Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a zapsaným mediátorem.

Věnuje se oboru občanského, obchodního, trestního práva (se zaměřením na hospodářské trestné činy) správě pohledávek, rozhodčímu řízení a mediacím.


Mgr. Ing. Ivana Pátková, LL.M.

Ing. Petr Merkout

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty financí a účetnictví. Jeho hlavním oborem v rámci studia vysoké školy byly finance a jako vedlejší specializaci si během navazujícího magisterského studia zvolil obor Daně v podnikání. Během studia se zúčastnil stáže na pozici privátního bankéře v Oberbank AG a pracoval také jako pomocná vědecká síla na katedře ekonomické statistiky. Studium úspěšně ukončil v roce 2020.

V roce 2023 na první pokus úspěšně složil zkoušky na daňového poradce a je členem Komory daňových poradců České republiky. Zaměřuje se na obecné daňové poradenství, zejména na daň z příjmu právnických osob a mezinárodní zdanění.

Slovem a písmem ovládá anglický a německý jazyk.


Ing. Jan Cedl

Ing. Jan Cedl

Vystudoval obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je ekonom a informatik s dlouholetou praxí ve velkém hutním podniku, softwarové firmě a ve vlastní firmě. Jeho specializací jsou ekonomické analýzy, strategické i operativní plánování, controlling a modelování hodnoty podniku.

Je externí odborný asistent na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s v Praze a externí pedagog na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Slovem a písmem ovládá německý a ruský jazyk.


Mgr. Ing. Ivana Pátková, LL.M.

Mgr. Ing. Ivana Pátková, LL.M.

Vystudovala ekonomii na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, na které navázala magisterským studiem práva v oboru obchodněprávní vztahy na Vysoké škole CEVRO Institut v Praze. V roce 2019 úspěšně zakončila postgraduální studium v oboru Alternativní řešení sporů a od roku 2021 působí jako mediátor.

V současné době jako právník úzce spolupracuje s insolvenčním správcem. Zaměřuje se na oddlužení v insolvenčním řízení, přeměny obchodních společností, správní řízení a soudní řízení správní, v rámci daňového práva se zabývá širokým spektrem problematiky.