Audit

audit

Jedná se zejména o audit účetnictví a ekonomiky společnosti, včetně zprávy auditora o stavu účetní evidence, závěrky a ekonomiky.  

Analýza

Jedná se o zjištění výkonnosti firmy a jejích silných a slabých stránek, které nelze odhalit jen na základě podnikatelských zkušeností a intuitivních a extenzívních přístupů k řízení. Cílem je zjistit skutečnou a nezkreslenou výkonnost firmy a návazně její perspektivy. To má přispět k objektivnímu a správnému rozhodování managementu a vlastníků firmy.

Provádíme jak finanční analýzu statickou, dynamickou tak i poměrovou finanční analýzu.

Finanční analýzu provádíme jak formou procentuálního rozboru, tak výpočtem hlavních poměrových ukazatelů, konkrétně:
  • likvidity – to znamená schopnosti splácet dluhy
  • aktivity – to znamená schopnosti rychle využívat svého majetku
  • zadluženosti a finanční struktury
  • obratu
  • rentability

Provádíme i další formy analýzy jako Altmanovu analýzu s výpočtem Altmanova indexu apod. Na základě dohody provedeme strategickou analýzu postavení firmy na trhu a jejích perspektiva při zohlednění aktuálních makroekonomických faktorů a konkurenčního prostředí.
   
Na závěr provedené analýzy komplexně posoudíme další perspektivy firmy a formulujeme odpovídající doporučení pro vedení firmy.


Due diligence

V případě nabývání, akvizic či jiných dispozic společností, podniků apod., provádíme tzv. due diligence, díky níž je možné v budoucnu předejít řadě případných právních problémů. Cílem due diligence je kontrola právního, hospodářského a ekonomického stavu společností a podniků, na základě které se vyhotovují, v souladu se zadáním klienta, závěrečné zprávy (dopisy) o stavu plánovaného předmětu koupě a z něho vyplývající doporučení jak optimalizovat transakci tak, aby ze strany klienta bylo minimalizováno riziko případných sporů do budoucna. Zpráva (dopis) je určena statutárnímu orgánu či majiteli. Due diligence obsahuje tzv. statutární audit, právní audit a audit v oblasti informačních a komunikačních technologií. V y řadě případů je doplněn i samostatným daňovým auditem včetně ověření daňových přiznání.

 
Controlling

Pomáháme vedení firem řídit její chod. Při tom analyzujeme nejen vnitřní situací firmy, systém jejího řízení, podnikatelský záměr a disponibilní, rychle likvidní zdroje, ale zároveň posuzujeme trvalou kontrolu cizích zdrojů a informovanost, práci s informacemi o konkurenci. Svou pozornost při budování systému controllingu klademe zejména na:
  • formulací cílů
  • tvorbu rozpočtu a sledování jeho realizace, vyhodnocování a závěry
  • vyhodnocován odchylek od plánu a formulaci následných rozhodnutí
  • průběžné poradenství
  • tvorbu firemní metodiky a rozvoj manažerského účetnictví

Systém chápeme jako sjednocení množiny prvků spolu s množnou relací a pravidel pro manipulaci s prvky.