auditAudit

Audit můžete vnímat jako příležitost vnést do věcí řád a systém vedoucí k souladu s předpisy.

Spolupráce s auditorem Vám může přinést pozitiva vedoucí k odhalení rezerv, nalezení chyb, a může znamenat přínos významné konkurenční výhody či značných úspor.

Součástí auditorských služeb je ověření zprávy o vztazích a služby realizace due dilligence.

Audit účetnictví a ekonomiky společnosti, včetně zprávy auditora ověřuje, zda údaje obsažené v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice, výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

 

Analýza

Zjištění výkonnosti firmy, silných a slabých stránek, které nelze odhalit jen na základě podnikatelských zkušeností a intuitivních a extenzívních přístupů k řízení. Cílem je zjistit skutečnou a nezkreslenou výkonnost firmy a návazně její perspektivy. To přispěje k objektivnímu a správnému rozhodování managementu a vlastníků firmy.
Provádíme jak finanční analýzu statickou, dynamickou tak i poměrovou finanční analýzu.
Finanční analýzu provádíme jak formou procentuálního rozboru, tak výpočtem hlavních poměrových ukazatelů, konkrétně:

 • likvidity – splácet dluhy,
 • aktivity – schopnost rychle využívat svého majetku
 • zadluženosti a finanční struktury,
 • obratu,
 • rentability.


Provádíme i další formy analýzy jako Altmanovu analýzu s výpočtem Altmanova indexu apod. Na základě dohody provedeme strategickou analýzu postavení firmy na trhu a jejích perspektiva při zohlednění aktuálních makroekonomických faktorů a konkurenčního prostředí.
Na závěr provedené analýzy komplexně posoudíme další perspektivy firmy a formulujeme odpovídající doporučení pro vedení firmy.

 
Due diligence

V případě nabývání, akvizic či jiných dispozic společností, podniků apod., provádíme tzv. due diligence, díky níž je možné v budoucnu předejít řadě případných právních problémů. Cílem due diligence je kontrola právního, hospodářského a ekonomického stavu společností a podniků, na základě které se vyhotovují, v souladu se zadáním klienta, závěrečné zprávy o stavu plánovaného předmětu koupě a z něho vyplývající doporučení, jak optimalizovat transakci tak, aby ze strany klienta bylo minimalizováno riziko případných sporů do budoucna. Zpráva je určena statutárnímu orgánu či majiteli. Due diligence obsahuje tzv. statutární audit, právní audit a audit v oblasti informačních a komunikačních technologií. V řadě případů je doplněn i samostatným daňovým auditem včetně ověření daňových přiznání.

Naše služby:

 • předinvestiční prověrka pro kupující,
 • předinvestiční prověrka pro prodávající,
 • finanční, daňová a právní due diligence,
 • komerční prověrka,
 • poradenství týkající se strukturování a případných úprav kupní ceny vyplývajících z kupní smlouvy.

 
Controlling

Pomáháme řídit chod Vaší. Analyzujeme nejen vnitřní situací firmy, systém jejího řízení, podnikatelský záměr a disponibilní, rychle likvidní zdroje, ale zároveň posuzujeme trvalou kontrolu cizích zdrojů a informovanost, práci s informacemi o konkurenci. Svou pozornost při budování systému controllingu klademe zejména na:

 • formulací cílů,
 • tvorbu rozpočtu a sledování jeho realizace, vyhodnocování a závěry,
 • vyhodnocován odchylek od plánu a formulaci následných rozhodnutí,
 • průběžné poradenství,
 • tvorbu firemní metodiky a rozvoj manažerského účetnictví.


Systém chápeme jako sjednocení množiny prvků spolu s množnou relací a pravidel pro manipulaci s prvky.